Dražba volných frekvencí: vyznejte se v pojmech

Dražba volných frekvencí: vyznejte se v pojmech

Do konce roku budeme často informovat o průběhu aukce o volné telekomunikační frekvence. Budeme se snažit používat srozumitelný jazyk, přesto budeme používat specifické zkratky a výrazy a bylo by zdlouhavé je pokaždé znovu a znovu vysvětlovat. Proto dnes vydáme takový souhrnný slovníček, jak ony zkratky a výrazy vysvětluje přímo Český telekomunikační úřad. Právě na tento článek v budoucnu budeme často odkazovat.

 • 3G – třetí generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňujících specifikaci IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) specifikované Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). Třetí generace je zastoupena zejména standardem UMTS (ve verzích HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, atd.) a standardem CDMA2000.
 • 4G – čtvrtá generace bezdrátové celulární (mobilní) technologie naplňující specifikaci IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced) specifikované Mezinárodní telekomunikační unií ITU (International Telecommunication Union). Služby 4G by měly dosahovat přenosových rychlostí až 1 Gbit/s. Mezi technologie, které by měly zajistit naplnění specifikace IMT-Advanced patří zejména LTE Advanced (z rodiny 3GPP) a WiMAX 2.01 (z rodiny IEEE). Mezi přímé předchůdce 4G technologií se řadí technologie LTE a Mobile WiMAX (IEEE 802.16e), jejichž prostřednictvím jsou již komerčně nabízeny služby bezdrátového přístupu k internetu o teoretické rychlosti až 100 Mbit/s.
 • Aukce – forma hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů. Aukce je součástí výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení. Jejím cílem je stanovit cenu a Držitele jednotlivých Aukčních bloků.
 • Aukční blok – blok rádiového spektra, který je nabízen v rámci Aukce. Jednotlivým blokům rádiového spektra odpovídají úseky rádiových kmitočtů, které jsou předmětem výběrového řízení. V případě, že je Aukční blok definován jako konkrétní, potom je tomuto bloku přiřazen konkrétní úsek rádiových kmitočtů. V případě, že je Aukční blok definován jako abstraktní, potom je konkrétní úsek rádiových kmitočtů přidělen až na základě procesu Rozdělení kmitočtů.
 • Aukční fáze – fáze Aukce, ve které jsou prostřednictvím metody aukce rozděleny Aukční bloky. Aukční fáze je rozdělena do několika Aukčních kol.
 • Aukční kategorie – viz Kategorie aukčního bloku
 • Aukční kolo – v rámci Aukčního kola mohou Účastníci aukce nabídnout cenu za jednotlivé Aukční bloky nabízené v rámci aukce. V rámci Aukčního kola má možnost každý Účastník aukce podat pouze jednu nabídku. Na konci Aukčního kola je stanovena Nejvyšší nabídka u všech nabízených Aukčních bloků a Držitel nejvyšší nabídky.
 • BEM – „Block Edge Mask“, tzn. spektrální maska hran bloků.
 • CEPT – Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ.
 • Digitální Česko – dokument „Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko“, jehož účelem je zhodnocení současného stavu dostupnosti a rozvoje vybraných oblastí elektronických komunikací v České republice s největším potenciálem růstu a navržení potřebných nástrojů pro splnění reálných cílů, které by zajistily přiměřenou podporu ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje české společnosti. Dokument byl schválený vládou ČR na základě Usnesení vlády č. 50 ze dne 19. ledna 2011.
 • Držitel nejvyšší nabídky – Účastník aukce, který v rámci Aukčního kola podal na Aukční blok Nejvyšší nabídku.
 • Držitel přídělu – Vítěz aukce, který splnil všechny podmínky výběrového řízení.
 • Elektronický aukční systém – počítačový program, který umožňuje prostřednictvím vzdáleného přístupu organizovat a zajistit řádný průběh Aukční fáze.
 • Eligibilita – oprávnění účastníka realizovat nabídky v aukci. Je udávána počtem bodů Eligibility.
 • ETSI – „European Telecommunications Standards Institute“, tzn. Evropský ústav pro telekomunikační normy.
 • EU – Evropská unie.
 • FDD – „Frequency Division Duplex“, druh duplexního provozu s kmitočtovým dělením
 • GPRS – „General Packet Radio Service“, tzn. mobilní datová služba provozována na systému GSM.
 • ITU – „International Telecommunication Union“, tzn. Mezinárodní telekomunikační unie.
 • Kategorie aukčních bloků – soubor Aukčních bloků stejné velikosti a technologického vymezení z jednoho kmitočtového pásma. V rámci aukce je nabízeno celkem 6 kategorií Aukčních bloků ve třech kmitočtových pásmech.
 • Komise – Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie, který zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Komise připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie.
 • Kvalifikace – fáze výběrového řízení, ve kterém se posuzuje, zda Žadatelé naplňují kvalifikační požadavky a podmínky definované v kapitole 5.
 • Nabídka - závazná cenová nabídka podaná Účastníkem aukce v rámci Aukčního kola na daný Aukční blok.
 • Nejvyšší nabídka – nabídka na Aukční blok s nejvyšší cenou v případě, kdy byl Účastník aukce na konci Aukčního kola označen jako Držitel nejvyšší nabídky dle kapitoly 7.6.2.
 • Obálková metoda - „Sealed Bid“, je formou aukce, kdy je nabídková cena předána Úřadu v uzavřené obálce. Obálková metoda aukce bude využita při určení Práva přednostního výběru.
 • Obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
 • Oprávněný zájemce o národní roaming – zájemce o přístup k síti na základě Závazku národního roamingu splňující podmínky uvedené v kapitole 5.7.1.
 • Právo přednostního výběru – právo Vítěze aukce si přednostně vybírat úseky rádiových kmitočtů v dané kategorii rádiových kmitočtů.
 • PVRS – Plán využití rádiového spektra (PVRS). PVRS vydává Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) Zákona na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 16 odst. 2 zákona opatřeními obecné povahy.
 • Rozdělení kmitočtů – fáze Aukce, jejímž cílem je přidělení konkrétních úseků rádiových kmitočtů Vítězům aukce v rozsahu odpovídajícím počtu a struktuře získaných Aukčních bloků v rámci aukce.
 • RSC – Výbor pro rádiové spektrum (orgán Komise).
 • RSPG – Skupina pro politiku rádiového spektra (orgán Komise).
 • SMRA – Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA) je aukční formát založený na souběžné vícekolové aukci.
 • Spektrální limity – omezení maximálního rozsahu Aukčních bloků v rámci dané Kategorie aukčních bloků dostupného Žadateli.
 • Správní řád - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • TDD – „Time Division Duplex“, druh duplexního provozu s časovým dělením
 • Účastník aukce – Žadatel, který splnil kvalifikační předpoklady dle kapitoly 6 a získal od Úřadu potvrzení o zápisu do Aukce.
 • UMTS – „Universal Mobile Telecommunication System“, tzn. systém ze skupiny třetí generace mobilních celulárních technologií (3G).
 • Úřad – Český telekomunikační úřad. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených Zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
 • Vítěz aukce – Účastník aukce, který podal Vítěznou nabídku. Vítěz aukce pro daný Aukční blok má právo vybrat si odpovídající úsek kmitočtového spektra na základě podmínek stanovených pro druhou aukční fázi - Rozdělení kmitočtů.
 • Vítězná nabídka – Nejvyšší nabídka na daný Aukční blok po závěrečném kole aukce. Držitel Vítězné nabídky se stává Vítězem aukce pro daný Aukční blok.
 • Výběrová komise – tříčlenný poradní orgán Úřadu jmenovaný předsedou Rady Úřadu za účelem doporučení vhodného postupu Úřadu v souladu s §146 odst. 6 Správního řádu. Komise bude jmenovaná před vyhlášením Výběrového řízení.
 • Vyhlášení – dokument „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“.
 • Zákon - Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Záruka – peněžitá záruka upravená podle kapitoly 6.3., jejíž složení je podmínkou účasti v Aukci
 • Závazek národního roamingu – závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole 5.6 Oprávněnému zájemci o národní roaming přístup ke své veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů přidělených na základě tohoto výběrového řízení a dále s využitím již držených rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz.
 • Závazek velkoobchodní nabídky – závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole 5.6 přístup ke své veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení zájemci, který požádá o umožnění přístupu k této síti za účelem poskytování vlastních služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě Žadatele.
 • Žadatel – subjekt, který podá Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů.
 • Žádost - žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů podle ustanovení § 21 Zákona.

Zdroj: ČTÚ

Témata článku: Operátoři, Kauzy, Dražba, Právní předpis, Regulace trhu, Datová služba, Spektrální limit, Aukční blok, Srozumitelný jazyk, Maska

Určitě si přečtěte

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

ÚOHS naznal, že se operátoři nedomlouvají. Zpráva budí rozpaky

** Úřad, který má potírat nekalou soutěž, hledal opatrně a nic nenašel ** Závěr: operátoři v minulosti měli stejné ceny, ale kartel to nebyl ** Čtyři strany opatrné úředničiny překládáme do srozumitelného jazyka

16.  11.  2017 | Pospíšil Aleš | 41

Síťoví a virtuální operátoři na ostří nože. Obhájí si ČTÚ regulaci trhu?

Síťoví a virtuální operátoři na ostří nože. Obhájí si ČTÚ regulaci trhu?

** ČTÚ naznal, že na trhu je něco shnilého, síťoví operátoři ale nesouhlasí ** Naopak virtuálové tvrdí, že stav je ještě mnohem horší ** Pozadí telco byznysu v ČR není tak líbivé, jako reklamy v televizi

14.  11.  2017 | Pospíšil Aleš | 25