7.11.2001 12:50 Tunely

Dnes by mělo být rozhodnuto, co se stane s hrou "Tunely" pro naše hráče. GameMaster mi potvrdil, že již odhalili příčinu problémů - sám jsem měl možnost otestovat opravenou hru a opravdu byla funkční. V této době se ověřuje, zda je vše opravdu v pořádku a hráči budou informováni, jak dál postupovat. Pro ně, i pro ty co již bloudí máme připraven alespoň popis této hry.

Hra zaèíná na NorthWest gate (severozápadní brána) a cílem je dostat se do SouthEast gate (jihovýchodní). Jak je asi z popisu polohy zøejmé, hráèi musí projít tunely "ulopøíènì".

Cesta však nevede pøímo. Na ní je nìkolik køižovatek. Nad každou cestou je nápis - jak dlouho bude cesta trvat a kam vede. Pøed tím, než do chodby vejdete, spoètìte si, za jak dlouho dorazi Alpha na další køižovatku, usnadní vám to hru.
Existuje však možnost "autopilot" - tedy že se o Alphu nebudete po celou dobu jejího pochodu starat. Je to velmi prosté - na poèátku zvolíte jen správnou cestu na zaèátku a Aplha vám do cíle dorazí sama. Ovšem z této cesty nezískáte moc surovin.

Po dobu "pochodu" tunelem není potøeba být pøipojen. Poté co Alpha dorazí na místo urèení, pøijde vám od Nokia Game mail asi takovýto mail:

Jak z mailu vyplývá, po cestì sesbíráte "suroviny", které se vám pøièítají k dosavadnímu skore.

Pokud použijete mapku, kterou naší spoluhráèi v zahranièí dali již prakticky do detailù dohromady, nemáte šanci zabloudit. Zvolte si tedy cestu tak, abyste stihli dorazit na místo urèení do limitu.

Zkratku tunely pøedstavují teleporty jednotlivých mobilních operátorù. Zavoláte-li (bezplatnì) na jedno z telefonních èísel uvedených v inzerátech, mùžete se pøemístit z vaší souèasné pozice na teleportovací místo imaginární spoleènosti. Cesta teleportem vám bude trva asi 4 hodiny, pak vám pøijde opìt mail s informacemi.

Pro pøedstavu "nehráèù" uvádíme i obrázky ze hry:

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

køižovatka

Diskuze (3) Další článek: Duel: Ericsson T68 versus Nokia 8310

Témata článku: Tunel

Určitě si přečtěte