Děti dostávaly granty od Nadace Eurotel

Na včerejší tiskové konferenci předali zástupci Nadace Eurotel granty neziskovým organizacím v Praze a Středních Čechách. Kromě toho byla vyhlášena také cena Nadace Eurotel spojená s grantem ve výši milion korun – tu vyhrály karlovarské děti.
Děti dostávaly granty od Nadace Eurotel

Co je Nadace Eurotel

Nadace Eurotel si především klade za cíl podporu občanské společnosti a rozvoje jednotlivce. Jejím posláním je pak podpora projektů, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k jejich lepšímu duševnímu i tělesnému rozvoji. Nadace Eurotel také podporuje projekty vedoucí ke zlepšení různých druhů komunikace u těch skupin dětí a mládeže, které mohou být ve společnosti jakýmkoliv způsobem znevýhodněny.

Nadace Eurotel udělovala letos granty již podruhé. Granty jsou udělovány v každém kraji ve dvou kategoriích – malorozpočtové projekty a velkorozpočtové projekty. Pro ty první jsou připraveny granty ve výši 40, 80 a 100 tisíc korun a pro druhé pak granty ve výši 300, 350 a 450 tisíc korun. Kromě toho je také udělena celostátní cena Nadace Eurotel ve výši 1 milion korun, a to projektu, který významně napomáhá řešit komunikační problémy dětí a mládeže, nebo obsahuje novátorské myšlenky a vyniká svou originalitou. Další cenou je pak Cena veřejnosti ve výši 55 000 Kč, kterou získává projekt, pro který v daném kraji hlasuje nejvíce občanů. Hlasování se provádí prostřednictvím SMS.

Nově také přibude zajištění kontinuity vybraným projektům. To spočívá v tom, že projekt, který již získal dvakrát grant od Nadace Eurotel může získat mimořádný grant ve výši 200 000 Kč na to, aby mohl dále pokračovat.

Cena Nadace Eurotel

Grant: 1 milion korun
SK Kontakt Karlovy Vary
Název projektu: Jedeme dál, naskočte si...
Sdružení SK Kontakt poskytuje postiženým dětem rehabilitaci plaváním. Využívá speciální metodiku na zlepšení pohybové koordinace, kloubní pohyblivosti a svalové síly. Výuka je založena na individuální péči instruktora, který vede děti s postižením k samostatnému plavání, což u nich pak přispívá ke zvýšení sebevědomí a k psychické pohodě. Kromě tréninků pořádá sdružení soustředění, závody, poznávací výlety a pobytové akce, které ulehčí i rodičům dětí. Sdružení využije grant na pobytové akce, realizaci závodů, školení dobrovolníků, částečně na provoz sdružení a mzdy instruktorů v roce 2004. Nadace Eurotel podpořila aktivity sdružení již v loňském roce.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Granty 2003 - Středočeský kraj

Grant: 40 tisíc korun
Sdružení Roztoč, o. s. (Roztoky u Prahy)
Název projektu: Nevidím, neslyším, nerozumím, jak tedy vidím, naslouchám, chápu?
Sdružení rodičů Roztoč z Roztok u Prahy připravuje pro děti aktivity, které jim nabízí smysluplné trávení volného času, učí je tvořivosti a aktivnímu přístupu ke světu. Projekt umožňuje dětem vyzkoušet si, jak se žije handicapovaným. Prostřednictvím her zažijí, jaké to je, nevidět, neslyšet, nemluvit a nemoci se dorozumět se svým okolím v běžných životních situacích. Po celou dobu budou s dětmi přítomni odborníci, kteří jim na základě svých čerstvě nabitých zkušeností upřesní, jaké to je, žít s handicapem a jak různé životní obtíže lidé s postižením řeší. Projekt proběhne nejprve v dílnách sdružení, potom bude nabídnut základním školám v Roztokách u Prahy. Organizace využije grant na nákup drobných pomůcek a mzdy odborných lektorů.

Grant: 80 tisíc korun
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 11/11 Zvoneček (Vrané nad Vtavou)
Název projektu:
Činnost přírodovědného oddílu Nezmaři
Přírodovědný oddíl Nezmaři se dlouhodobě snaží vychovávat děti z Vraného nad Vltavou a okolí k pozitivnímu vztahu k přírodě. Oddíl pořádá tábory, víkendové a jednodenní akce. V oddíle existuje také Centrum ekologické výchovy, kde se děti učí aktivně pomáhat, ale i ekologicky vzdělávat své okolí. Dnes navíc děti vedou odchovanci Nezmarů, kteří předávají své zkušenosti a vědomosti dál. Získaný grant bude využit na materiální zajištění oddílu, stany, výtvarné a sportovní potřeby, dále na zajištění stolních deskových her, mikroskopů, kancelářského materiálu a jiných provozních nákladů oddílu.

Grant: 100 tisíc korun
Tineola, o. s. (Praha 6)
Název projektu:
Pod křídly
Tineola podporuje projekty v oblasti umění, kultury, komunikace a vzdělávání. V současné době se zaměřuje na veškeré skupiny dětí a mládeže, včetně tělesně i mentálně postižených a nevidomých. Hodlá je oslovit prostřednictvím loutek, které mohou fungovat jako komunikační prostředky. Na květen 2004 Tineola naplánovala čtyřdenní akci na hradě Křivoklát, kam budou pozvány děti ze základních škol a specializovaných zařízení z celého regionu. V programu budou např. loutková divadelní představení a výstavy. Součástí programu budou i tvůrčí dílny nebo hudební vystoupení. Předpokládaná účast je 1500 návštěvníků. Zástupci sdružení Tineola žádají Nadaci Eurotel o finanční prostředky na částečné zajištění této akce.

Grant: 300 tisíc korun
Hiporehabilitační sdružení Falco Kladno, o. s. (Kladno)
Název projektu:
Hiporehabilitační středisko handicapovaných dětí
Hiporehabilitace je pohybová terapie uskutečňovaná prostřednictvím jízdy na koni. Pro handicapované děti představuje zlepšení jejich fyzického i psychického stavu a vyplnění volného času. Sdružení Falco poskytuje pod vedením odborných fyzioterapeutů rehabilitační jízdy dětem s neurologickými diagnózami, ortopedickými a psychickými poruchami, které pocházejí z Kladna, Rakovníka a blízkého okolí. Jako jediné zařízení ve svém kraji hodlá sdružení rozšířit působnost na celý středočeský region. V současné době se stává současný výcvikový areál jízdárny Sletiště pro velkou návštěvnost veřejnosti nevhodný. Nově bude mít sdružení v pronájmu areál u Turyňského rybníka, kde budou k dispozici už také šatny a sociální zařízení. Grant bude využit na rekonstrukci nového cvičebního areálu a na ustájení 4 koní. Nadace Eurotel poskytla grant na aktivity sdružení Falco již v loňském roce.

Grant: 350 tisíc korun a Cena veřejnosti 55 tisíc korun
Q – klub AMAVET Příbram, o. s. (Příbram)
Název projektu:
Mládež a QPR
Q – klub z Příbrami se věnuje rozvoji vědeckotechnických aktivit dětí a mládeže. Provozuje zájmové kroužky, vzdělávací akce pro školy, laboratoře radiotechniky a obnovitelných zdrojů energie. Projekt popisuje činnost radiotechnického oboru, který dokáží zvládnout i děti. Kromě těchto činností Q - klub vydává časopis pro děti a mládež s technickými články a praktickými návody. Klub využije grant na vydávání časopisu, který bude rozesílat zdarma dětem a mladým lidem ze Středočeského kraje na ZŠ, SŠ, do domů mládeže i na VŠ. Finance pokryjí roční náklady na tvorbu a distribuci časopisu, mzdy redaktorů, tisk, apod. Část grantu by měla být využita na provoz letního tábora pro mladé radioamatéry. Aktivity Q – klubu podpořila Nadace Eurotel již v loňském roce.

Grant: 450 tisíc korun
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Klubíčko Beroun, o. s. (Beroun)
Název projektu:
Klub Uzlík
Klub Klubíčko sdružuje rodiny s postiženými dětmi zejména z Berounska. Dobrovolníci, zvláště samotní rodiče, spolupracují se speciálními pedagogy a pravidelně organizují zájezdy, zájmové kroužky, výlety, tábory a pobytové kurzy pro děti. Chybí však prostory, kde by se klienti mohli pravidelně setkávat. Takové místo s názvem Klub Uzlík vznikne v prostorách bývalých berounských kasáren, kde bude klub v dlouhodobém pronájmu. Cílem sdružení je nabízet služby pro cca 200 dětí a zvýšit počet akcí z třiceti na šedesát ročně. Klub Klubíčko využije grant Nadace Eurotel na pokrytí části ročních provozních nákladů Klubu Uzlík, na rehabilitační pomůcky, dopravu a stravu na letních pobytech.

Granty 2003 – Hlavní město Praha

Grant: 40 tisíc korun
Střep – Středisko pomoci dětem a mládeži, o. s. (Praha 1)
Název projektu:
Dobrovolnický projekt – nabídka podpory, přátelství a praktické pomoci rodinám v obtížných životních situacích
Středisko se zaměřuje na pomoc a ochranu dětí ze sociálně slabých rodin prostřednictvím pravidelného, dlouhodobého kontaktu s vyškolenými dobrovolníky. Dobrovolníci, kteří jsou pod dohledem odborného koordinátora, navštěvují děti v rodinách minimálně jednou týdně na dobu 2 až 3 hodin, a to po celý školní rok. Nejčastěji se podílejí na pomoci při přípravě dětí do školy, posilování jejich komunikačních schopností a zdravého sebevědomí. Dobrovolníci také učí děti smysluplnému aktivnímu trávení volného času a stávají se jejich kamarády. Dobrovolní pracovníci mohou pro děti zapůjčovat hračky, knihy a hry, na které klientské rodiny nemají finanční prostředky. Služby jsou poskytovány ve všech částech Prahy. Sdružení hodlá grant využít na provozní zajištění pokračování svého dobrovolnického projektu ve školním roce 2003/2004. Jedná se o zabezpečení materiálových potřeb, účetní náklady, hrazení telefonních výdajů a nákup odborných knih a pomůcek pro vzdělávání dětí. Od roku 1999 až doposud se do činnosti Střepu zapojilo 30 dobrovolníků, kteří působili v 37 rodinách, kde s 53 dětmi strávili celkem 1313 hodin.

Grant: 80 tisíc korun
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, o. s. (Praha 1)
Název projektu:
Internetový a korespondenční kurz sexuální výchovy
Hlavním cílem společnosti je podpora plánování rodiny jako základního lidského práva. Společnost sdružuje odborníky v oblasti zdravotnictví, psychologie, pedagogické pracovníky a právníky, kteří podporují vzdělanost v oblasti plánování rodiny a sexuální výchovy. Společnost hodlá využít grant na roční provoz korespondenčního a internetového kurzu pro učitele, který bude sloužit pro aktualizaci informací nutných k účelné sexuální výchově žáků a studentů a k dalším oblastem prevence sociálně patologických jevů. Účelem je dosáhnout standardu ve vzdělávání, jelikož doposud na školách přednášejí lektoři a učitelé, kteří nemají znalosti odpovídající normám Světové zdravotnické asociace. Kurz bude určen pro 500 pedagogů z menších základních škol, pro něž jsou informace nejhůře dostupné. Ve svém důsledku bude kurz přínosný pro minimálně 25 tisíc dětí, kterým se tak dostane rady kvalifikovaného pedagoga.

Grant: 100 tisíc korun
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klub Hornomlýnská (Praha 4)
Název projektu:
Vybudování dětského centra a rehabilitačního stacionáře pro děti s nejtěžším kombinovaným postižením
V domě Hornomlýnská a jeho blízkosti žije několik rodin s těžce postiženými dětmi, které jsou imobilní a většinou potřebují 24hodinovou péči. Tyto děti v rozmezí 3 až 5 let navíc nemohou pro své těžké postižení navštěvovat stávající denní zařízení. Deset rodin se proto rozhodlo pro děti založit dětské centrum a rehabilitační stacionář přímo v domě. Díky tomuto kroku budou děti zařazeny do kolektivu, bude jim poskytnuta pravidelná rehabilitace a terapie pro rozvoj jejich schopností. V odpoledních hodinách bude centrum fungovat jako klubovna pro setkávání rodin s postiženými dětmi. Dětské centrum chce pomáhat také rodičům svých klientů, a to organizováním přednášek, hlídáním dětí a sociální a poradenskou službou. Grant bude využit na vybavení dětského centra speciálním zařízením, např. perličkovými pytli, zdravotními matracemi, rehabilitačním Vojtovým stolem, didaktickými pomůckami, pracovními stoly, trampolínou, vodním lůžkem aj.

Grant: 300 tisíc korun
Pevnost – České centrum znakového jazyka
Název projektu:
Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící v českém znakovém jazyce
Hlavním cílem organizace Pevnost je kvalitní výuka českého znakového jazyka pro slyšící, zejména pro rodiče neslyšících dětí. V České republice žije 45 tisíc občanů se sluchovým postižením. Mnozí z nich, ač velmi inteligentní, končí své profesní uplatnění jen jako pomocná pracovní síla, protože nerozumí mluvené a psané češtině. Pro neslyšící je totiž obtížné si češtinu osvojit, nemohou se ji učit odposloucháváním. Centrum proto hodlá využít grant na náklady spojené s tvorbou první interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící děti. Učebnice bude využívat pro výuku češtiny domácího znakového jazyka. Gramatika bude vysvětlována ve znakovém jazyce, výklad bude doprovázen hlasovým projevem, počítačovou animací i psanou formou. Učebnice nalezne uplatnění ve všech školách pro sluchově postižené děti, v kurzech, ale také u jednotlivců. Učebnice přispěje ke zlepšení komunikace, čtení s porozuměním a ke zkvalitnění písemného projevu neslyšících, čímž jim otevře širší možnosti pracovního uplatnění.

Grant: 350 tisíc korun
Sluneční Zahrada, o. s.
Název projektu:
Zahrada Jiřího Trnky
Sdružení vzniklo z iniciativy rodičů a přátel dětí ze stacionáře pro děti s kombinovaným postižením v Praze 3 s cílem vzájemné podpory rodin a jejich handicapovaných dětí. Sluneční zahrada má za sebou již několik úspěšných projektů – funguje např. chráněná dílna pro 14 klientů a prádelna pro veřejnost, kde pracují handicapovaní lidé. Sdružení nyní hodlá vytvořit prostor pro setkávání dětí zdravých i dětí s postižením. Pro tento záměr využije sdružení zanedbanou zahradu, která obklopuje budovu stacionáře a je navíc poznamenána necitlivou výstavbou atomového krytu na vrchu Parukářka. Grant bude využit na náklady spojené s přebudováním zahrady na park, kde bude sportoviště pro děti, divadelní scéna pro představení, besedy a koncerty. Vznikne veřejný bezbariérový prostor, který bude sloužit nejen pro integraci postižených do společnosti a odpočinek, ale také pro kulturní a společenské akce.

Grant: 450 tisíc korun
Asistence, o. s.
Název projektu:
Pilíře – a stavíme dál, 2004
Sdružení Asistence pomáhá mladým lidem z Jedličkova ústavu překlenout období při přechodu ze školy do dalšího života formou osobní asistence. Konzultanti a koordinátoři sdružení pomáhají klientům s volbou zaměstnání a vytvářejí plány podpory na pracovišti. Osobní asistent doprovází v zaměstnání vždy jednoho klienta a pomáhá mu s úkony, které by bez asistence nemohl zvládnout. Sdružení v současné době spolupracuje s 44 klienty a zprostředkovává cca 1200 hodin asistence všeho druhu měsíčně. Osobní asistence je pro mladé lidi s postižením často jedinou šancí, jak se plnohodnotně začlenit do společnosti a naplnit alespoň částečně své plány a představy o dalším životě. Sdružení využije darovaný grant zejména na hrazení mezd osobních asistentů. Vedle podporovaného zaměstnání pro mladé lidi s postižením realizuje sdružení ještě další významné projekty jako např. podporované bydlení, asistenci na středních školách a další.

Cena veřejnosti: 55 tisíc korun
SK Kontakt Praha
Název projektu:
Plavání, rehabilitace a plavecké závody dětí a mládeže se zdravotním postižením
Hlavní ideou projektu je zpřístupnění plavání jako zdravotně nejprospěšnější aktivity co nejširšímu okruhu dětí a mládeže se zdravotním postižením. Sdružení nabízí celoroční plavecký program a rehabilitaci, pořádá plavecké závody a pobytová soustředění pro malé sportovce s postižením. Vychází z předpokladu, že racionální využívání volného času je základním předpokladem k udržování schopností aktivního, tvůrčího a samostatného života. Sdružení usiluje o to, aby děti s postižením a jejich rodiče měli možnost docházet jinam než pouze na rehabilitaci do zdravotních zařízení. Vedle zdravotního efektu má činnost sdružení výrazný psychologický dopad, kdy se z malého pacienta, který jinak silně vnímá svůj handicap, stává účastník běžné aktivity v roli plavce a jedná se s ním jako s osobností. Sdružení využívá originální metodickou řadu výuky plavání, která výraznou měrou přispívá ke zlepšení koordinace pohybu, zvětšení kloubní pohyblivosti a zvýšení svalové síly dětí s postižením.

Váš názor Další článek: Eurotel zlevňuje: nejvýhodnější předplacený tarif Go Special (analýza)

Témata článku: Operátoři, O2, Ostatní, EU, Neslyšící, Pro handicapované, Běžný život, Výcvik, Zdravotní postižení, Jednodenní akce, Pracovní síla, Koordinace, Dílna, Euro, Matrace


Určitě si přečtěte

Jak správně dobíjet baterie současných mobilů? Pozor na zastaralé návyky

Jak správně dobíjet baterie současných mobilů? Pozor na zastaralé návyky

Baterie v mobilních zařízeních se vyvíjejí, i když možná ne tak rychle jako některé jiné komponenty. Přesto už s dnešními články není žádoucí pracovat jako kdysi s NiCd bateriemi.

Jan Láska | 113

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Odlehčená verze prvních hodinek Xiaomi Huami Amazfit Xiaomi Huami Amazfit Bip míří do ČR za cenu 2 500 Kč Mají vestavěnou GPS a slibují výdrž až 45 dní

Petr Březina | 62