Nabízí New Telekom legální služby?

Minulý týden jsme vás informovali o novém alternativním operátorovi, který nabídl levné volání do zahraničí. Způsob, kterým však tuto službu nabídl byl přinejmenším diskutabilní. Kolem New Telekomu se však objevilo i několik dalších otazníků, na které vám nyní přinášíme odpověď.
Nabízí New Telekom legální služby?

Malá rekapitulace

Na celý problém s podnikáním společnosti New Telekom, s. r. o., jsme poukázali minulý týden v tomto článku. Tehdy jsme také slíbili, že přineseme o celé této kauze další, podrobnější informace. Naše pátrání nás však dovedlo k nečekaným výsledkům. Než ale budeme pokračovat, tak se chceme omluvit společnosti New Telekom, s. r. o., za nepřesnou větu z perexu minulého článku, která říká, že: „V pátek 8. listopadu zahájil svou činnost nový alternativní operátor,“ společnost New Telekom, s. r. o., zahájila svou činnost již 10. 4. 2002 (tedy o necelých 7 měsíců dříve), jak bylo dále v článku správně uvedeno a datum 8. 11. 2002 bylo datem uvedení na trh služby Maxitele. Vzhledem k tomu, že v našem posledním článku zůstalo několik nezodpovězených otázek a několik rozporů v odpovědích společnosti New Telekom a ČTÚ, tak jsme se na společnost New Telekom obrátili s několika doplňujícími otázkami. Namísto odpovědí na ně jsme se ale dočkali komplexního prohlášení, jehož plné znění naleznete zde.

Je Maxitele legální?

Služba Maxitele nabízí relativně levné volání do zahraničí prostřednictvím volání na linku se změněnou tarifikací 900 945 555, kterou si společnost New Telekom pronajímá u společnosti Contactel. „Společnost New Telekom s námi uzavřela platnou smlouvu, na jejímž základě využívá toto číslo k poskytování svých obchodních služeb. Nejsme si vědomi toho, že by tato smlouva byla v rozporu s platným číslovacím plánem,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Contactel.

Společnost New Telekom na otázku týkající se oprávněnosti provozování služby Maxitele uvedla:
„Společnost vykonává svou činnost na základě koncesní listiny na poskytování telekomunikačních služeb, která byla vydána na základě Generální licence 28/S/2000 a Generální licence 25/S/2000, (Daniel Hauser – New Telekom od roku 2001; New Telekom, spol. s r.o. od roku 2002) a opravňuje i k poskytování služby Maxitele, o které jsme informovali formou tiskové zprávy z 8.11.2002 především.“

Na poskytování služby Maxitele má ovšem ČTÚ, respektive jeho předseda Ing. David Stádník, poněkud odlišný názor:
„Je skutečností, že vedle udělení telekomunikační licence podle § 14 zákona o telekomunikacích na poskytování veřejné telefonní služby, je společnost New Telekom, s r.o. držitelem osvědčení o registraci podle § 50 zákona o telekomunikacích pro poskytování dalších telekomunikačních služeb podle Generálních licencí č. GL-25/S/2000 a č. GL-28/S/2000. Předmětem těchto registrací společnosti New Telekom, s r.o. jsou služby na účet volaného, služby záznamu hovoru, služby hlasové pošty, hlasové služby poskytované v rámci pobočkových sítí nebo uzavřených uživatelských skupin (podle GL-25/S/2000) a služby zprostředkování přístupu k síti Internet a služby hlasové komunikace prostřednictvím sítě Internet (podle GL-28/S/2000). Ani jedna z těchto telekomunikačních služeb však neumožňuje přesměrování volání na čísla určená pro služby se zvláštním tarifem jako např. právě číslo 900 945 555 do mezinárodní sítě, Na základě tohoto stanoviska ČTÚ, kteréžto je jediným státem určeným orgánem k regulaci telekomunikačního trhu v ČR a které je jako jediné oprávněné udílet telekomunikační licence, lze konstatovat, že společnost New Telekom, s. r. o., nemá od ČTÚ oprávnění k poskytování služby Maxitele.

Je Maxitele nevýhodné?

Další otázkou ohledně výše zmíněné služby byl pohled ze strany zákazníka, který musí platit i za neuskutečněné hovory. „Problém nákladů i za neuskutečněné hovory je jednou z mála nevýhod této služby. Je však plně vyvážen cenou samotného hovoru a velmi výhodným a na našem trhu neobvykle příznivým způsobem tarifikace,“ uvedla na obhajobu této pravděpodobně neoprávněně poskytované služby tisková mluvčí společnosti New Telekom.

Problém je ale v tom, že tarifikace 5+5 je výhodná pouze a jen v první minutě hovoru. Po první minutě se stává ve většině případů výhodnější tarifikace 60+1, kterou nabízí pro mezinárodní hovory například společnost Tele2. A otázka ceny? Tu má Tele2 u většiny destinací shodnou se společností New Telekom – tedy 4 Kč/min. (včetně DPH), akorát je tu rozdíl v tom, že u služby Maxitele musíte platit i za dobu, kdy vytáčíte číslo, za dobu, kdy telefon vyzvání a i za hlášku, že momentálně není volná linka, což u Tele2, které službu nabízí standardně přes tzv. Volbu operátora, nepřipadá v úvahu.

Je Voice Maxi + legální?

Další ze služeb společnosti New Telekom, kterou inzeruje na svých stránkách je služba Voice Maxi +, která využívá standardní Volby operátora s využitím čtyřmístného prefixu. V případě této služby pak New Telekom využívá předčíslí 1055, které bylo přiděleno společnosti Contactel. „Contactel se společností New Telekom uzavřel smlouvu, na základě které New Telekom využívá náš prefix 1055 pro poskytování volby operátora pod svým vlastním obchodním jménem,“ uvedla k této otázce tisková mluvčí společnosti Contactel.

Společnost New Telekom pak uvádí:
„Co se týká služby Voice Maxi+, kterou jste našel na webových stránkách New Telekomu, je v pořádku, že uvádí jen základní informace, protože jde o službu, kterou se chystáme nabízet až po nabytí právní moci Telekomunikační licence (předpoklad 16. 11. 2002). O oficiálním spuštění této nové služby budeme opět informovat tiskovou zprávou a poté najdete na našich webových stránkách, také podrobnější informace o zmiňované službě, včetně možnosti jejího objednání.
Vzhledem k maximálnímu časovému urychlení implementace služby se společnost New Telekom rozhodla spolupracovat pro telekomunikační řešení pomocí Carrier Selection (CS) s jiným českým alternativním operátorem a sdílet s ním stejný operátorský prefix. Celé řešení služby využívající CS bylo podrobně konzultováno s ČTÚ a je v souladu s českým právním řádem a číslovacím plánem. Vše je tedy nachystáno k bezproblémovému provozu po nabytí právní moci Telekomunikační licence.“

ČTÚ však ve svém stanovisku upozorňuje na jistá úskalí tohoto řešení:
„Využívání kódu CSC (10XX), jehož držitelem přidělení je jiný provozovatel, bylo společností New Telekom, s r.o. na Českém telekomunikačním úřadu pouze konzultováno (nikoliv odsouhlaseno), jako jedna ze společností New Telekom, s r.o. uvažovaných variant. V této souvislosti přitom bylo konstatováno, že podle § 69 odst.1 zákona o telekomunikacích může držitel telekomunikační licence telekomunikační činnosti vykonávat pouze v případě, že je držitelem rozhodnutí o přidělení čísla. Podle § 70 odst. 3 zákona o telekomunikacích je totiž přidělení čísla nepřevoditelné. V tomto směru tedy jako CS provozovatel může vystupovat pouze držitel přidělení kódu CSC. To však nevylučuje zapojení dalších oprávněných poskytovatelů telekomunikačních služeb do procesu odbavení CS volání na základě obchodních vztahů mezi takovým oprávněným poskytovatelem a samotným CS provozovatelem (držitelem přidělení kódu CSC). Směrem ke koncovým účastníkům však nutně musí vždy vystupovat CS provozovatel.“

To by v zásadě nebylo nikterak skandální, kdyby se k nám ovšem nedostala informace, kterou nám poskytla v rámci svého níže uvedeného tiskového prohlášení Martina Kemrová, tisková mluvčí společnosti Aliatel:
New Telekom poskytuje veřejnou telefonní službu prostřednictvím volby operátora, používá kód 1055 patřící Contactelu (takovéto použití kódu je diskutabilní, nícméně patrně ne přímo protiprávní); zásadní ale je, že uzavírá s účastníkem smlouvu svým jménem - je tedy poskytovatelem služby, přitom však není držitelem telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě.

Pokud by tedy byly výše uvedené informace pravdivé, dopouštěla by se společnost New Telekom dalšího porušení zákona 151/2000 Sb. o telekomunikacích, nehledě na to, že by to bylo v rozporu s jejím výše uvedeným prohlášením, že danou službu ještě nenabízí.

Kdo je New Telekom

Nyní již víme, jak to vypadá s výše uvedenými službami. Ale co společnost New Telekom, respektive zbylé dvě společnosti pana Daniela Hausera (Daniel Hauser – New Telekom a Czech Netcall, spol. s r. o. v likvidaci)?
„Společnost New Telekom, spol. s r.o. stejně jako předešlé dlouholeté podnikání fyzické osoby Daniela Hausera – New Telekom je jedním z mála příkladů možnosti úspěšného podnikání v oblasti telekomunikací. Společnost dosahuje pravidelného zisku, pozitivního cash – flow a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Potvrzením tohoto faktu je nadstandardní spolupráce a dobré jméno u ostatních českých alternativních operátorů a hlavně dlouhodobá zkušenost našich zákazníků,“ říká tisková mluvčí společnosti New Telekom, s. r. o. Vzhledem k tomu, že nám však toto vyjádření připadalo přinejmenším málo důvěryhodné, tak jsme si jej prostě jen ověřili, a to u tiskových mluvčích většiny významných českých alternativních operátorů. A jak to dopadlo?

Aliatel:
Nevíme, nakolik dlouhodobé mohou být zkušenosti zákazníků, když společnost New Telekom byla zapsána k 10. 4. 2002 (její předchůdce Daniel Hauser - New Telekom 10. 4. 2001). Za velkoobchodní oddělení Aliatelu můžeme sdělit, že společnost New Telekom bez problémů plní závazky, které u naší společnosti má.

Nicméně máme určité pochyby o legálnosti poskytovaných služeb:
Přestože má New Telecom registraci podle generálních licencí GL 25/S/2002 písmena b, d, e, f, g (služby založené na přenosu hlasu) a GL 28/S/2002 písmena a, b (internetová telefonie a přístup k Internetu), poskytuje NT minimálně dvě služby v rozporu se zákonem:

1) NT poskytuje veřejnou telefonní službu prostřednictvím volby operátora, používá kód 1055 patřící Contactelu (takovéto použití kódu je diskutabilní, nicméně patrně ne přímo protiprávní); zásadní ale je, že uzavírá s účastníkem smlouvu svým jménem - je tedy poskytovatelem služby, přitom však není držitelem telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě.

2) NT poskytuje službu „Maxitele,“ přestože NT nevydala (nezveřejnila v Telekomunikačním věstníku ani nemá na svých internetových stránkách) všeobecné podmínky služby, přestože služba je z podstaty veřejnou telekomunikační (telefonní) službou. NT není držitelem poskytuje tuto službu na čísle 900 (služby se zvláštním tarifem), přestože nemá registraci na písmeno c v generální licenci 25/S/2000 služba je veřejnou telefonní službou, k jejímuž poskytování je potřeba licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě (NT takovou licenci nemá)

Pokud ČTÚ prokáže skutečnosti uvedené výše, může udělit společnosti NT pokutu až do výše 5 mil. Kč, případně za opětovné porušení telekomunikačního zákona až dvojnásobek.

GTS
GTS v minulosti bohužel spolupracovala se společností Czech Netcall, ale spolupráci jsme velice záhy ukončili, a to díky neserióznosti a díky dluhům, které nám tato společnost, která se nyní nachází v likvidaci, vygenerovala a odmítala zaplatit. Vzhledem k tomu, že vedení této firmy je totožné s vedením společnosti New Telekom, byl to pro nás dostatečný signál pro to, abychom s touto společností nevstupovali do žádného obchodního vztahu. Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy někdo opět nasadí velmi nízké ceny za volání, na základě kterých nabere do své sítě zákazníky. Tito zákazníci pak generují určitý objem minut, které daná společnost zprostředkovává přes jiné operátory a těm pak následně odmítne zaplatit. To, že ale neplatí svým dodavatelům má za následek to, že zákazník s touto společností může telefonovat jen omezenou dobu – do doby než ta daná společnost zbankrotuje.

Tele2
Na prohlášení společnosti New Telekom s. r. o., že má výborné vztahy se všemi alternativními operátory, jsme nuceni oznámit, že jsme se o této společnosti dozvěděli ze serveru MobilMania.cz dne 12. 11. 2002. Se zástupci této společnosti jsme nikdy nejednali a ani je neznáme.

Czech On Line (Jet2Web)
New Telecom? S touto společností jsme se nikdy nesetkali. Nemůžeme tedy v žádném případě potvrdit jejich údajně dobré jméno.

Kromě těchto operátorů jsme 13. 11. kontaktovali ještě tisková oddělení společností eTel a Tiscali, od nichž jsme doposud bohužel neobdrželi odpověď. Odpověď společnosti Contactel, tedy dalšího ze sedmi velkých českých alternativních operátorů, se nalézá výše.

S kým máme tu čest

Jak to tak vypadá, tak společnost New Telekom, s. r. o, nabízí některé své služby v rozporu se zákonem 151/2000 Sb. o telekomunikacích (viz vyjádření ČTÚ a společnosti Aliatel). Poměrně zajímavá je ovšem osoba jejího jednatele, pana Daniela Hausera, jehož bývalá společnost Czech Netcall, spol. s r. o., zůstala dlužna několika společnostem několik milionů korun. Kromě GTS totiž existují i další neuspokojení věřitelé této firmy (např. společnost Telegon, a. s., která se nyní nachází v konkursu), jejichž zkušenosti se společností Czech Netcall, spol. s r. o., a s osobu jejího majitele a jednatele pana Daniela Hausera, který je v současné době (dle Obchodního rejstříku na Internetu) majitelem a jednatelem společnosti New Telekom, s. r. o., nejsou podle jejich slov zrovna nejlepší.

Témata článku: Operátoři, Ostatní, Telekom, Maximální čas


Určitě si přečtěte

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

RECENZE: Asus Zenfone 5 — výborná vyšší třída, kterou nezazdila ani cena

RECENZE: Asus Zenfone 5 — výborná vyšší třída, kterou nezazdila ani cena

** Asus se nechal zlákat na design s vykousnutým displejem ** K tomu přidal velmi slušnou výbavu s minimem kompromisů ** Vznikl Zenfone 5, který konečně dokáže konkurovat i cenou

Jan Láska | 41

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

** Redmi 5 Plus nabízí velký 6palcový FullHD+ displej i dostatečný výkon ** Oproti minulé generaci dokázalo Xiaomi zapracovat na fotoaparátu ** Celková vyváženost vč. rozumné ceny ho předurčuje k úspěchu

Milan Měchura | 34