Petice proti výstavbě BTS. Jdeme zpátky na stromy?

Brzy po volbách europoslanců zde máme anketu o plánované stavbě BTS v jedné české obci. Obyvatelé však nesouhlasí a důvodem je tzv. Freiburská výzva, varující před zhoubnými účinky světa mobilních a bezdrátových telefonů.
Petice proti výstavbě BTS. Jdeme zpátky na stromy?
Nedávno proběhla v obci Zaječice v pardubickém kraji (viz www.zajecice.cz) anketa proti vybudování mobilního vysílače (BTS) společnosti T-Mobile. Kuriózní na tom je fakt, že petici včetně „hlasovacích“ lístků rozdal obecní úřad do poštovních schránek sám, navíc v první den „eurovoleb“. Text samotné dodatkovému textu k petici je následující (ponechán v původní podobě):


Freiburská výzva

Sekce Elektromagnetická pole Interdisciplinární společnosti pro ekologickou medicínu IGUMED schválila na semináři 9. října 2002 Freiburskou výzvu. V ní se obracejí podepsaní lékaři s výzvu na veřejnost. V posledních letech zaznamenali dramatický nárůst onemocnění, jejichž příčiny lze připsat záření ze základnových stanic operátorů mobilních sítí, z mobilních telefonů a bezdrátových telefonů podle standardu DECT. V katalogu požadavků se proto žádá snížení zákonných limitů, právo obyvatelstva spolurozhodovat o výběru lokalit pro vysílače a splnění řady dalších požadavků. Freiburskou výzvu podepsalo již více než 300 lékařů, více než 100 organizací a podpořily ji tisíce jednotlivců. Sběr podpisů pokračuje. Seznam signatářů je uveden na webové stránce.

podle ElektrosmogReport, Nr. 12, nova-Institut, Hürth, Dezember 2002 a http://www.e-smog-nrw.de
(odkaz již nefunguje – pozn. aut.)

FREIBURSKÁ VÝZVA

Z důvodu velké starosti o zdraví lidí se my, lékařky a lékaři všech odborných zaměření, speciální ekologické medicíny, obracíme na lékaře, zodpovědné pracovníky zdravotnictví a politiky jakož i na veřejnost.

V posledních letech pozorujeme u našich pacientů výrazný nárůst těžkých až chronických onemocnění, především

 • poruchy učení, koncentrace a chování u dětí (např. hyperaktivita)
 • výkyvy krevního tlaku, které lze čím dál hůře medikamentózně ovlivňovat
 • poruchy srdečního rytmu
 • infarkty a záchvaty mrtvice čím dále tím mladších lidí
 • degenerativní onemocnění mozku (např. Morbus Alzeheimer) a epilepsie
 • rakovinná onemocnění jako je leukémie a nádory na mozku

Kromě toho pozorujeme čím dále tím početnější výskyt různých poruch, které jsou pacienty často nesprávně chápané jako psychosomatické poruchy jako jsou

 • bolesti hlavy a migréna
 • chronická vyčerpanost
 • vnitřní neklid
 • hučení v uších
 • náchylnost k infekcím
 • bolesti nervů a měkkých tkání, které se nedají vysvětlit obvyklými příčinami.

Uvedli jsme jen ty nejnápadnější symptomy. Protože zpravidla známe prostředí bydliště a zvyky našich pacientů, vidíme, speciálně po cíleném dotazování, stále častější jasnou časovou i místní souvislost mezi výskytem těchto onemocnění a začátkem zatížení vysíláním např. ve formě

 • Instalace zařízení pro mobilní telefonní síť v nejbližším okolí pacientů
 • Intenzívního používání mobilních telefonů
 • Opatřením bezdrátového telefonu standardu DECT ve vlastním domě nebo v sousedství

Nemůžeme věřit v čistě náhodnou shodu okolností, protože:

 • příliš často pozorujeme nápadné nahromadění určitých nemocí v příslušně vysíláním zatížených oblastech nebo obytných jednotkách
 • příliš často se zlepší průběh nemoci nebo zmizí měsíce až roky přetrvávající těžkosti v relativně krátké době po zredukování nebo eliminaci zatížení vysíláním v okolí pacienta
 • příliš často jsou naše pozorování potvrzena stavebně biologickými měřeními mimořádné elektromagnetické intenzity na příslušném místě

Na základě našich každodenních zkušeností pokládáme technologii mobilních telefonů, zavedenou v roce 1992, která se mezitím stala celoplošnou, a bezdrátové telefony podle standardu DECT, které lze koupit od roku 1995, za jednu z nejdůležitějších příčin tohoto fatálního vývoje! Těmto pulzujícím mikrovlnám se už nikdo nemůže zcela vyhnout. Zesilují riziko už existujících chemických a fyzikálních účinků na životní prostředí, zatěžují navíc obranyschopnost organismu a mohou způsobit selhání dosud ještě vyrovnávajících regulačních mechanismů. Ohroženy jsou hlavně těhotné ženy, děti, mládež, staří a nemocní lidé.

Naše terapeutické snahy o navrácení zdraví zůstávají stále častěji bez úspěchu. Neboť trvalé záření volně pronikající do obytných a pracovních prostorů, specielně do dětských pokojů a ložnic, které pokládáme za mimořádně důležitá místa oddechu, regeneracie a uzdravování, způsobuje ustavičný stres a zabraňuje základnímu zotavení nemocného.

Vzhledem na tento znepokojující vývoj se cítíme být povinní oznámit naše pozorování veřejnosti, hlavně poté, co jsme se doslechli, že německé soudy pokládají ohrožení v důsledku mobilních telefonů za „čistě hypotetické“ (viz rozsudky Spolkového ústavního soudu Karlsruhe a Správního soudního dvora Mannheim na jaře 2002).

To, co zažíváme v naší každodenní praxi, je všechno jiné než hypotetické! Rostoucí počet chronicky nemocných lidí pokládáme též za důsledek nezodpovědné politiky stanovování mezních hodnot, která namísto toho, aby si za měřítko jednání vzala ochranu obyvatel před krátkodobými a obzvlášť dlouhodobými účinky vyzařování mobilních telefonních zařízení, podřizuje se diktátu technologie, u které se už dávno dostatečně zjistilo, že je nebezpečná. Pro nás je to začátek vývoje, který je třeba brát velmi vážně, a který ohrožuje zdraví mnohých lidí.

Už se nenecháme déle odkazovat na další, nereálné výsledky výzkumu, které, jak ze zkušeností víme, jsou často ovlivňované průmyslem, zatímco výzkumy, podávající důkazy, jsou ignorované. Pokládáme za naléhavě nutné, abychom jednali teď !

Jako lékaři jsme především advokáty našich pacientů. V zájmu všech dotčených, jejichž základním právem na život a zdraví se nyní hazarduje, apelujeme na zodpovědnost politiky a zdravotnictví. Podpořte svým celým vlivem naše požadavky:

 • Nové komunikační technologie, zdravotně nezávadné, se zvážením rizik nezávisle na zájmových skupinách speciálně před jejich zavedením a jako okamžitá opatření a přechodné předpisy
 • Výrazné snížení mezních hodnot, výkonů vysílačů a zatížení vysíláním na biologicky přijatelnou míru, speciálně v prostorech pr spánek a regeneraci
 • Žádné další rozšiřování technologie mobilních telefonních zařízení, aby se zatížení v důsledku vyzařování ještě několikanásobně nezvýšilo
 • Právo obyvatelstva a obcí na spolurozhodování při plánování umístění antén, což by v demokracii mělo být samozřejmostí
 • Poučení obyvatel a speciálně uživatelů mobilních telefonů o zdravotních rizicích elektromagnetických polí a tím uvědomělejší zacházení s nimi, zákaz mobilních telefonů pro děti a omezování jejich používání pro mládež
 • Zákaz používání mobilních telefonů a bezdrátových telefonů standardu DECT v mateřských školkách, školách, nemocnicích, domovech důchodců, na místech konání akcí, ve veřejných budovách a dopravních prostředcích, podobně jako u zákazu kouření
 • Zóny bez mobilních telefonů a signálu mobilních telefonních sítí, podobně jako zóny bez individuální automobilové dopravy
 • Přepracování standardu DECT pro bezdrátové telefony s cílem snížení intenzity záření a omezení na skutečnou dobu používání jakož i zabránění biologicky kritickému pulzování
 • Výzkum nezávislý na průmyslu, kde budou konečně zohledněné ve velkém množství existující kritické výsledky výzkumu a našich lékařských pozorování.


Česká podoba tzv. freiburské výzvy se objevila na internetu doposud jen v elektronickém časopise Ďáblík číslo 12 z března 2003 z produkce českobudějovického sdružení Calla.

Společně s výzvou každý obdržel hlasovací lístek, vypadající následovně:

ODPOVĚĎ :

ANO = souhlasíte s realizací stavby - anketní lístek si ponechejte doma

NE = nesouhlasíte s realizací - anketní lístek vraťte na obecní úřad s uvedením Vašeho jména a čp.

Do ankety budou započítání všichni obyvatelé obce starší 18-ti let. Ukončení ankety je ve středu 16. 6. 2004 v 18:00 hod. V případě dotazů se obraťte na obecní úřad – 469 665 450.

Co na to říci?

Bohužel smutnou pravdou je fakt, že plno lidí je ochotno hlasovat v nejrůznějších peticích a nesouhlasit téměř se vším ve slepé víře, že jedině nesouhlas je správně bez toho, aby si ověřili fakta.

Nechci polemizovat o tom, že kdo často telefonuje, činí to jednak dobrovolně, jednak to bývá často vlivem zaměstnání, které bývá prvotním zdrojem stresu s výše uvedenými následky. Nikdo nenutí, aby si lidé kupovali bezdrátové telefony typu DECT. Dosah přístroje je relativně krátký a navíc není problém používat klasické pevně připojené telefony s vodičovým přenosem hlasu do sluchátka. Raději nebudu polemizovat nad tím, zda se toto dá nebo nedá brát jako šíření poplašné zprávy.

A co děti? Sice si mají kde hrát, ovšem mobilní telefon k tomu sloužit nemá. Děti či mládež by měli vlastnit mobilní telefon (např. pro snadnější dosažitelnost), ovšem ne pro dlouhé hodiny a hodiny telefonování. Rodiče se tak nemají zbavovat odpovědnosti a nutit stát měnit limity vyzařování, když sami nepoučí svého potomka o škodlivosti. Sami jsou vzorem chování, a tak by sami rodiče neměli dávat svým ratolestem špatný příklad tím, že budou sami dlouhé hodiny telefonovat.

Mimo to mobilní telefony zachraňují životy. Jakmile se stane nehoda, je to právě mobilní telefon se signálem, kterým se volá záchranná služba, hasiči a policie. Jestliže bude BTS umístěna z hlediska šíření signálu nevhodně, nebude pokrytí optimální a vznikne plno míst se slabým signálem, případně bez signálu. Mobilní telefon patří také mezi jeden ze základních stavebních kamenů ochrany při živelných katastrofách. Často totiž bývá jediným pojítkem se světem, když jsou například smeteny domy a telefonní budky.

Co jsme ještě nezmínili? Na obdobných pásmech vysílají neporovnatelně výkonnější vysílače jako mikrovlnné trouby, rozhlasové a televizní vysílače, letištní radary a podobně. Ty jsou v našem okolí desítky let bez toho, za by to mělo nějaký vliv na obyvatelstvo (snad až na případy poškození potence u obsluhy vojenských radarů).

Výrobci mobilních telefonů umisťují do návodů již dlouhé roky upozornění na případné nebezpečí mobilních technologií. Tato nebezpečí ovšem nejsou tak závažná, jak se tzv. Freiburská výzva snaží přesvědčit. I v České republice proběhlo měření i tak extrémní, jako hromadné telefonování z veřejného dopravního prostředku ve stejný okamžik apod. Výsledkem je skutečnost, že největší nebezpečí skýtá mobilní telefon, který si telefonující pokud možno anténou opírá o hlavu. Výkon směrem od antény klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Paradoxně nejvíce škodí ve chvíli, kdy je základnová stanice daleko a mobil vysílá na plný výkon. Naopak jestliže je blízko BTS, vysílá jen přiměřeně malým výkonem a škodí daleko méně.

Vyjádření pracovníků SZÚ (konkrétně Ing. Jana Musila, CSc.) je následující „Bývalé Československo začátkem 60. let zachytilo vývoj a stalo se v roce 1965 vůbec první zemí, která zavedla hygienické limity v případě vystavení lidí elektromagnetickému záření v neionizující části kmitočtového spektra nejen pro profesionální expozice, ale také (přísnější) pro obyvatelstvo. V této zemi existují hygienické limity od r. 1965 a do 31. 12. 2000 byly rozhodně přísnější než ve Vámi zmiňovaném Německu (odkud pochází Freiburská výzva – pozn. aut.). Odpověď na otázku, zda se u uživatelů kapesních telefonů mohou objevit nějaké zdravotní potíže, zatím není jednoznačná. Rozsáhlé údaje, které jsou dnes o biologických účincích elektromagnetických polí k dispozici, jsou totiž v daném konkrétním případě téměř bez výtěžnosti. Nelze však vyloučit, že právě kombinace působení polí vysokých a nízkých kmitočtů může vést k výraznějším biologickým efektům. Mobilní telefony ano, ale používat je s rozumem - používejte je jen ke krátkým hovorům a jen v nezbytných situacích, nemáte-li po ruce klasický aparát.“

Jaké následky by mělo referendum pro každou BTS stanici?

Lze předpokládat, že jen minimum občanů by volilo ANO pro stavbu základnové stanice v blízkosti jejich obydlí. BTS by se tak musely umisťovat v nevýhodných lokalitách, následkem čeho by se jejich vysílací výkon musel zvýšit. Operátor, který není schopen pokrýt signálem výrazné území daného státu, není schopen zákazníkovi nabídnout použitelnou službu. Cena služby i telefonů by díky snižující se poptávce rostla. Kupoval by si někdo mobilní telefon, když by si s ním zavolal jen někde a občas?

Co na to obec Zaječice?

Do uvedení článku jsem nezískal vyjádření starostky Lenky Laslové.

Co na to T-Mobile?

Za společnost T-Mobile CZ odpověděla Martina Kemrová z tiskového oddělení.

1) Je pravdou, že se v uvedené lokalitě bude BTS stavět?

Výstavba BTS v této lokalitě byla v programu výstavby na tento rok a v projednávání se dále pokračuje.

2) Víte o protestní aktivitě místního obecního úřadu?

Ano, víme o tom. Obecní úřad s výstavbou prvotně souhlasil. Při územním řízení byli zástupci obce napadeni, že nehájí dostatečně zájmy všech obyvatel odpůrci stavby, proto iniciovali onu anketu, aby zjistili názor všech obyvatel obce. Z hlediska TMCZ byly splněny veškeré podmínky a předložena všechna souhlasná vyjádření dotčených orgánů státní správy. Při územním řízení byla celá problematika vysvětlena zúčastněným a obyvatelům dané lokality.

Dle našich informací text „freiburské výzvy“ občanům rozdávali odpůrci výstavby základnové stanice. K problematice výstavby byl vydán Zaječický zpravodaj - místní tiskovina, kde byla dán prostor pro oponenturu „freib. výzvě“ – stanovisko doc. Pekárka z Národní referenční laboratoře pro neionizující elmag. pole. Negativní vliv „výzvy“ na výsledky ankety však nelze vyloučit.

3) Hodlá T-Mobile jakkoli zasáhnout?

V současnosti je přerušeno územní řízení – byl tak dán prostor pro definitivní vyjádření obce a případné podání dotčených obyvatel na občansko-právní spor.

4) Má plánovaná BTS pokrýt doposud signálem nepokryté silnice?

Výstavba samozřejmě řeší nedostatečně pokryté území a je plánována ve veřejném zájmu.

5) Již se někdy stala podobná kauza?

Podobné kauzy se stávají.


Originál tzv. Freiburské smlouvy je možné nalézt například na těchto místech:

Diskuze (121) Další článek: Sony Ericsson K700: postřehy uživatele (přehled článků)

Témata článku: Ostatní, BTS, Intenzívní používání, Malý výkon, Československo, Špatný příklad, Strom, Záchranná služba


Určitě si přečtěte

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

** Redmi 5 Plus nabízí velký 6palcový FullHD+ displej i dostatečný výkon ** Oproti minulé generaci dokázalo Xiaomi zapracovat na fotoaparátu ** Celková vyváženost vč. rozumné ceny ho předurčuje k úspěchu

Milan Měchura | 34

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

** Vyzkoušeli jsme novinku, která se prodává zatím jen v Číně ** Mi 8 se chlubí vysokým výkonem a velmi dobrým fotoaparátem ** Pokud bude česká cena rozumná, může to být hit

Jan Láska | 21

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

** Kvalitně zpracovaný telefon, na kterém se obtížně hledají chyby ** NFC je zejména v ČR klíčovým parametrem, který zde bohužel chybí ** Povedený mix funkcí si může držet přijatelnou cenovku

Martin Herodek | 80

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

** Velmi zajímavý poměr cena/výkon ** Na špičku ztrácí jen v okrajových oblastech ** Správný mix užitečných technologií bez moderních výstřelků

Martin Herodek | 15